Art icompromís Educació artística i cultura de pau

Edualter | Museu Nacional d'Art de Catalunya

Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 2020

Català

Breu descripció:

Art i compromís durant la Guerra Civil, una perspectiva des de la cultura de pau és un projecte educatiu nascut l’any 2015 i estretament vinculat als àmbits dedicats a la Guerra Civil espanyola en la col·lecció d’art modern del Museu Nacional d’Art de Catalunya. El seu objectiu fonamental és oferir als estudiants i el professorat d’edu-cació secundària un espai de reflexió a partir del conflicte bèl·lic espanyol defugint el punt de vista historicista i amb una metodologia que promou el diàleg amb el món contemporani i amb els valors de l’educació per la pau. L’eix vertebrador de la proposta és el ventall de respostes que els artistes van donar al conflicte, des dels que van lluitar al front fins als que es van comprometre amb la propaganda produint cartells, o els que van optar per l’evasió.

Descriptors: Conflictes, Ciutadania crítica i responsable, Estereotips, prejudicis i discriminacions,
Característiques: Web Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 12-14 14-16 16-18
Àmbit: Educació formal

Memòria democràtica

L’herència cultural i històrica ens ajuda a entendre fenòmens actuals a escala social i personal. La manera com s’han viscut els conflictes soci-als i polítics del passat forma part de l’imaginari social i identitari de com entenem els conflictes i el constructe social que en tenim avui.

L’art té un gran potencial com a mecanisme de transformació dels conflictes, i pot ser més eficaç que el llenguatge verbal. És per això que trobem engrescador unir les forces de l’educació a través de l’art i l’educació per la pau, i esperem que aquesta guia sigui una eina útil per a qui vulgui explorar aquests temes o senzillament com a punt de partida per conèixer noves estratègies didàctiques.

Per aprofundir en aquest enfocament, el Museu va iniciar una col·laboració amb Edualter, una organització dedicada a l’educació pel desenvolupament amb una perspectiva crítica i transformadora en els àmbits formals i no formals. transformadora amb mirada comunitària

La guia consta de diverses propostes pedagògiques, que vinculen l’art i l’educació en el conflicte sota el prisma del moment històric de la Guerra Civil. Totes les temàtiques seleccionades per a l’elaboració de la guia, parteixen dels temes i les obres presents a la visita dinamitzada Art i compromís du-rant la Guerra Civil, una perspectiva des de la cultura de la pau, amb la intenció que serveixi per aprofundir alguns dels aspectes que s’hi treballen.

Hi trobareu cinc propostes pedagògiques, pensades per a desenvolu-par preferiblement en dues sessions, dedicant entre dues i tres hores a cada proposta. El nombre d’hores dependrà de l’adaptació que faci cada professional de les activitats, així com del tipus d’avaluació que es dugui a terme. Per descomptat, l’ús de la guia queda subjecte a la flexibilitat necessària perquè cada professional l’ajusti a les característiques del grup d’alumnes i els seus interessos.

L’enfocament pedagògic de la proposta cerca un aprenentatge vivencial i reflexiu, en el qual els alumnes hauran de generar respostes a qüestions obertes, i vincular els nous aprenentat-ges amb la seva experiència diària.