Mòduls Universitaris en ciència del Desenvolupament Sostenible (MOUDS)

Enric Aguilar (Coord.) i Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2016

Català i castellà

Breu descripció:

Els mòduls universitaris en ciència del Desenvolupament Sostenible constitueixen 9 mòduls disponibles virtualment que deriven del llibre “Desenvolupament sostenible”, escrit per Òscar Saladié i Josep Oliveras (Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible), que pretén ser un text de referència per la comunitat universitària per tal d’entendre per què és necessari el desenvolupament sostenible. Els mòduls presenten continguts actualitzats de diferents capítols d’aquest llibre, presentant dades gràfiques i estadístiques sobre el desenvolupament sostenible adaptat al nivell acadèmic que correspon a la universitat. El recurs també incorpora activitats d’autoavaluació al final de cada mòdul. Aquesta proposta pot ser aplicada a un ampli ventall graus com Ciències Ambientals, Geografia, Ciència Política i Gestió Pública, Economia, entre d’altres.

Descriptors: Desenvolupament humà sostenible,
Característiques: Web
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Els diferents mòduls aprofundeixen en el desenvolupament sostenible des de diversos àmbits, tot i que la majoria d’ells es centren en l’ambiental, treballant temàtiques com l’aigua, els recursos naturals, les fonts d’energia, el desenvolupament humà, el canvi ambiental, la gestió de residus i l’impacte mediambiental de les activitats econòmiques. Tot i així, també s’aborda el desenvolupament sostenible des d’una òptica social i econòmica en alguns dels mòduls, tractant temes com el consum responsable, la responsabilitat social,  la participació ciutadana i les finances ètiques, entre d’altres.

Mòdul 1: L'aigua: recurs natural imprescindible

1. Presentació

2. El cicle de l'aigua

3. Els grans magatzems d'aigua

  3.1. Les aigües marines

    3.1.1 Característiques físico-químiques de les aigües marines

    3.1.2. Els moviments de les aigües dels oceans

  3.2. Les aigües continentals

    3.2.1. Les aigües superficials

    3.2.2. Les aigües subterrànies

  3.3. L'aigua de l'atmosfera

4. La disponibilitat d’aigua: els usos i la contaminació de l’or blau

  4.1. Consum d'aigua i competència entre sectors

  4.2. Consum insostenible: sobreexplotació i contaminació de l’aigua

    4.2.1 La sobreexplotació dels recursos

    4.2.2. La contaminació de l'aigua

5. La gestió de l'aigua

6. Conclusions

7. Quiz

8. Bibliografia i recursos on-line

 

Mòdul 2: Recursos naturals i fonts d'energia

1. Presentació

2. Els recursos naturals

  2.1. Recursos naturals renovables i no renovables

  2.2. Els ecosistemes com a recursos naturals

3. Recursos naturals que són fonts d'energia

  3.1. Fonts d'energia no renovables

    3.1.1. Combustibles fòssils

    3.1.2. Energia nuclear

  3.2. Fonts d'energia renovables

    3.2.1. Energia solar

    3.2.2. Energia eòlica

    3.2.3. Energia hidràulica

    3.2.4. La biomassa

    3.2.5. Altres fonts d'energia renovables

4. Quin ha de ser el model energètic?

  4.1. Com hem arribat fins aquí?

  4.2. Les problemàtiques associades a un model insostenible

  4.3. Nous plantejaments energètics

5. Conclusions

6. Quiz

7. Bibliografia i recursos on-line

 

Mòdul 3: Desigualtats Econòmiques i Socials

1. Presentació

2. Mesurar el Desenvolupament

  2.1 L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH). El desenvolupament humà

  2.2 Índex de Pobresa Multidimensional (IPM). La pobresa

  2.3 El coeficient de Gini. La distribució de la riquesa

3. S'ha d'acabar amb la pobresa: diners i alguna cosa més

  3.1. La fam: el problema més greu

  3.2. La salut i l'accés als recursos: patents i prioritats estratègiques

    3.2.1. Una visió general

    3.2.2. Malalties oblidades. Les malalties dels pobres

    3.2.3. Accés als medicaments. La bossa o la vida

  3.3. L'educació: un factor clau per al desenvolupament

  3.4. La càrrega del deute extern: qui són els finançadors?

  3.5. Conflictes armats: un fre al desenvolupament

    3.5.1. Guerra i pobresa. Un cercle pervers

    3.5.2. Comerç d’Armes

  3.6. Els moviments migratoris: un fet freqüent en la historia de la humanitat

    3.6.1 Un món en marxa

    3.6.2. Desplaçats per la força i refugiats. Un drama que ve de lluny.

    3.6.3. Algunes xifres clau segons l’International Organization for Migration (2011)

4. Accions per a equilibrar la balança

  4.1 Ajuda Oficial al Desenvolupament i Cooperació internacional

    4.1.1 Cooperació Internacional per al desenvolupament

    4.1.2 Cooperació al desenvolupament en el marc no oficial

  4.2. Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

    4.2.1. Precedents

    4.2.2. La Cimera del Mil·lenni (Nova York, 2000)

    4.2.3. I després del 2000?

    4.2.4. Crítiques als ODM

    4.2.5. Resposta de les Nacions Unides als crítics dels ODM

  4.3. Teoria del decreixement

    4.3.1. Una aproximació al concepte

    4.3.2. Crítiques a la teoria del decreixement

    3.2.5. Sistemes de vigilància dels volcans

  4.4. Consum responsable. Qualitat de vida per a tothom

4.4.1. El Comerç Just. Compra responsable i justícia social

4.4.2. Turisme responsable. Una opció que cal exigir i practicar

4.4.3. Finances ètiques. Que s’hi fa amb els nostres diners?

4.4.4. Sobirania Alimentària. Alimentació suficient per a tothom

4.5. La participació ciutadana. La societat civil organitzada i els moviments socials

4.5.1 La mobilització pel 0,7%

4.5.2. El Fòrum Social Mundial

4.5.3. El moviment ATTAC i la “Taxa Tobin”. Un cas internacional d’activisme ciutadà

4.5.4. El Moviment Antiglobalització

4.5.5. Reform Campaign

4.5.6. El 15M. La indignació de la ciutadania

  4.6 Responsabilitat Social

4.6.1. Un concepte lligat al desenvolupament de les noves empreses i institucions

4.6.2. Un punt de partida. El Pacte Mundial (2000)

4.6.3. La Responsabilitat Empresarial. Desenvolupament sostenible i estratègia empresarial.

4.6.4. Sistemes, estàndards i normes en RSC

4.6.5. Alguns casos de RSC

5. Conclusions

6. Quiz

7. Bibliografia i recursos on-line

 

Mòdul 4: Desenvolupament Humà i Canvi Ambiental

1. Introducció

2. La complexitat del medi natural

2.1. El relleu

2.2. Els sòls

2.3. L’atmosfera

2.4. La hidrosfera

2.5. La biosfera

3. La relació entre l’espècie humana i el medi ambient: un equilibri molt fràgil

  3.1 L’harmonia: una societat de caçadors/recol·lectors

  3.2. El primer trencament: la revolució neolítica

  3.3. Un món en transformació contínua

  3.4. El gran canvi: la revolució industrial

  3.5. La societat contemporània davant la qüestió ambiental

4. Conclusions

5. Bibliografia i recursos consultats

6. Quiz

 

Mòdul 5: Fem més sostenible el nostre desenvolupament

1. Introducció

2. Què hem d’entendre per desenvolupament sostenible?

3. Per aconseguir un desenvolupament sostenible és necessari protegir el medi ambient

4. Salut i desenvolupament sostenible

5. Conclusions

 

Mòdul 6: L'impacte ambiental de les activitats econòmiques (I): agricultura i indústria

1. Introducció

2. L'agricultura

  2.1. Aliments per a tothom

  2.2. La importància de disposar d'aigua

  2.3. Utilització d'adobs i pesticides a gran escala

    2.3.2. L'eliminació de les males herbes i les plagues

    2.3.1 La fertilització del sòl agrícola

  2.4. Cap a una agricultura ecològica? Transgènics i conreus energètics

3. La indústria

  3.1. El primer motor de desenvolupament

  3.2. Una activitat que consumeix molts recursos

    3.2.1. Competència per l'espai

    3.2.2 Una gran necessitat de matèries primeres i fonts d’energia

    3.2.3 La indústria també té necessitat d’aigua

  3.3 Els productes residuals de l’activitat industrial

    3.3.1 Varietat d’indústries és igual a varietat de productes residuals

    3.3.2 La contaminació atmosfèrica d’origen industrial

  3.4 El punt d’equilibri entre productivitat i integració ambiental

4. Conclusions

5. Bibliografia i recursos consultats

6. Quiz

 

Mòdul 7: Població Mundial i Desenvolupament Sostenible

1. Presentació

2. La població mundial (I). Una perspectiva demogràfica

  2.1. Aspectes quantitatius

2.1.1 El creixement de la població mundial els darrers tres segles

2.1.2. Les desigualtats regionals del creixement

2.1.3. Les projeccions de futur

  2.2. Aspectes qualitatius

  2.3. El perquè de tot plegat: la Teoria de la transició demogràfica

3. La població mundial (II). Una perspectiva geogràfica

  3.1. Pautes de distribució territorial de la població mundial

  3.2. Origen i desenvolupament del fet urbà

  3.3. El procés actual d’urbanització mundial

  3.4. Aspectes mediambientals de la urbanització

4. La interrelació entre població i medi ambient

  4.1. El debat històric entre el creixement de la població i els recursos naturals. De Malthus a la Conferència de Rio

  4.2. L’estat actual del debat històric

    4.2.1. El creixement zero: una utopia desitjable?

    4.2.2. Els límits del creixement

    4.2.3. La capacitat de càrrega

    4.2.4. La quantificació de l’impacte de les activitats humanes: la «petjada ecològica»

    4.2.5. Algunes consideracions finals: omissions del passat i línies de recerca futures

  4.3. L’objectiu a assolir: el desenvolupament sostenible

5. Conclusions

6. Quiz

7. Bibliografia i recursos on-line

 

Mòdul 8: L'impacte ambiental de les activitats econòmiques (II): serveis i infraestructures de comunicació

1. Introducció

2. Temps d'oci: el turisme

  2.1. Turisme a l'abast de tothom

  2.2. Activitat turística sostenible

3. La globalització del comerç

4. Transport i infraestructures de comunicació

  4.1. Una societat en desplaçament continu i que es vol comunicar

    4.1.1. Moviment per terra, mar i aire

    4.1.2. Xarxes de transport i grans centres

    4.1.3. Comunicació sense desplaçament

  4.2. Amb què omplim el dipòsit?

  4.3. Contaminació atmosfèrica

  4.4. La principal font de soroll a les ciutats

  4.5. Els impactes negatius de les infraestructures de comunicació

5. Conclusions

6. Quiz

7. Bibliografia i recursos consultats

 

Mòdul 9: Generació i Gestió de Residus: Un Compromís amb la Sostenibilitat

1. Presentació

2. Residus: Definició i classificació

  2.1. Això és un residu, o pot ser no

  2.2. La dificultat d'establir una classificació

3. La gestió dels residus municipals

  3.1. Generem molt residus

  3.2. Els abocadors no controlats: l'impacte ambiental dels residus

  3.3. Reutilització i reciclatge: recuperació dels residus

  3.4. On fa cap realment la brossa?

  3.5. El compostatge de la fracció orgànica dels residus

  3.6. Avantatges i inconvenients de la deposició controlada i de la incineració dels residus

    3.6.1. Els dipòsits controlats

    3.6.2. La incineració dels residus: les plantes de valorització energètica

4. Altres residus

  4.1. Els residus de l'activitat agrícola i les dejeccions ramaderes

  4.2. Els residus de la construcció

  4.3. Els residus industrials

5. Conclusions

6. Quiz

7. Bibliografia i recursos on-line