Món de valors, Un

CORTINA, ADELA; ESCÁMEZ,JUAN; PÉREZ DELGADO, ESTEBAN

Generalitat Valenciana, València, 1996
Breu descripció:

Ens proporciona una excel·lent definició de valors humans, que moltes vegades suposen el punt de partida d'una discussió sobre educació en valors.

Descriptors: Justícia social, Coeducació, Convivència i inclusió social, Cooperació i solidaritat, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Aquesta obra ofereix unes guies orientadores en la temàtica de l'educació en valors. S'hi aborda la fonamentació dels valors des de les perspectives filosòfica, psicològica i pedagògica, i s'hi plantegen qüestions i interrogants que obren vies de reflexió al professorat. Ens proporciona una excel·lent definició de valors humans, que moltes vegades suposen el punt de partida d'una discussió sobre educació en valors.

Presentació
Pròleg
1. ¿Què són els valors?
2. Els valors morals. ¿Què fa moral un valor?
3. Educar moralment. ¿Quins valors per a quina societat?
4. Teories contemporànies sobre l'educació moral
5. Els programes d'educació moral
6. Estratègies per a l'educació moral
7. Per què i com avaluar el desenrotllament moral
8. Instruments de mesura per al desenvolupament moral
9. Models d'avaluació de les intervencions psicoeducatives per al desenvolupament moral
Bibliografia

Generalitat Valenciana
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística
Av. Campanar, 32- 46015 València